Kvalitní vzdělání pro všechny naše děti

Cílem našich aktivit je rozvíjet ve školách na Kutnohorsku motivující prostředí zaměřené na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele.


Přidejte se k nám


Spolupráce

To je naše klíčové slovo. Tím, že společně podpoříme spolupráci zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, můžeme zlepšit kvalitu vzdělávání             v mateřských a základních školách. Každá škola je svým způsobem výjimečná a může obohatit svými zkušenostmi ty ostatní.

“Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.”

Jan Amos Komenský​

MAP Kutnohorsko

To je….

51

obcí

27

mateřských škol

10

základních škol

13

sloučených ředitelství

19

členů řídícího výboru

Ve zkratce

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.


podrobné info

Spolupráce – Tvořivost – Zábava

_MG_4292
_MG_8208
_MG_8229
_MG_8235
_MG_8255
_MG_8267
_MG_8284
_MG_8357
_MG_8369
SC_2019_1
Společná cesta 2019
73045346_2729091067141777_7945335351776641024_o
_MG_4154
_MG_1642
_MG_1732
_MG_0521

Že stále nevíte, co takový MAP je?

Pojďme si tedy představit Místní akční plán podrobněji.

MAP je projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Naším hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a zajistit jeho dostupnost pro všechny děti a žáky tak, aby mohl každý z nich rozvíjet plně svůj potenciál. Na jedné straně se setkáváme se speciálními potřebami dětí s poruchami učení či pohybovým omezením a na druhé straně se věnujeme i potřebám spojeným s nadáním a talentem. Téma dostupnosti vzdělání řešíme i z čistě pragmatického pohledu, jakým je dopravní obslužnost v území, bezbariérovost nebo specifické potřeby malotřídních škol na venkově.

K realizaci našich cílů využíváme principu komunitního plánování. Do procesu zapojujeme všechny, kterých se oblast vzdělávání týká, a to včetně rodičů. Důraz je kladen na dialog, vyjednávání a dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

V první fázi projektu (tzv. MAP I) jsme zpracovali kompletní analýzu území, abychom mj. získali přehled o možných překážkách, které se mohou postavit do cesty školákům, dětem v mateřských školách, jejich rodičům nebo učitelům. Nyní realizujeme na základě naší strategie jednotlivé kroky k naplnění hlavních cílů projektu. 


Jak konkrétně MAP pomáhá?

Konkrétní příklady, kde nachází MAP své uplatnění

Vzdělávání

Pravidelně organizujeme ukázkové hodiny pro pedagogy, pořádáme workshopy pro učitele či výchovné poradce a další inspirativní akce pro všechny účastníky vzdělávacího procesu.

Spolupráce

Organizujeme setkání pedagogů a ostatních účastníků vzdělávání, kde si vzájemně vyměňujeme názory a zkušenosti.

Finance

MAP je vyžadován při žádostech o dotace na infrastrukturu (např. výstavba nadstandardního vybavení) a spolupráci (např. využití školního psychologa). Potřeby, které nebudou zahrnuty v MAP, mohou mít přístup ke zdrojům omezen.

Škola hrou

V rámci implementace projektu připravujeme pro děti akce, kde se zábavnou formou učí vnímat rozdíly mezi sebou a zároveň je překonávat formou spolupráce. V probíhajícím projektu Život chleba se zase prakticky učí, jak se dostat od malého zrnka až k velkému bochníku.

Pravidelně se setkáváme.

Pro naplnění cílů MAP byly sestaveny pracovní skupiny skupiny složené z ředitelů, pedagogů, lektorů a dalších osob pracujících v oblasti vzdělávání. Členové pracovních skupin se pravidelně scházejí, aby pracovali na sestavení Akčního plánu MAP, diskutovali o potřebách základních a mateřských škol i organizací neformálního vzdělávání a hledali cestu, jak tyto potřeby naplnit. Důležitým aspektem činnosti pracovních skupin je posílení spolupráce a kooperace mezi těmito subjekty.


Dozvědět se víc

Kontakt

(+420) 702 195 864

Šultysova 167, Kutná Hora

mapkutnahora@gmail.com