Nadané děti

NA STRÁNCE NAJDETE ODKAZY PRO PRÁCI S NADANÝMI DĚTMI

 

Jak poznáme nadané děti, jaké typy nadaných rozlišujeme a jak s nimi pracovat

https://www.nadanedeti.cz/domains/nadanedeti.cz/

Portály pro rodiče a pedagogy

http://www.nadanedite.cz/

https://talentovani.cz/

https://deti.mensa.cz/

http://www.fortiq.cz/

Talnet

Talnet je projekt pro zvídavou a nadanou mládež let se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky.  Talnet nabízí vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých oborů fyziky, matematiky, chemie, biologie, geografie a technických disciplín šité na míru zvídavým. Talnet přispívá k zahájení úspěšné studijní a profesní kariéry Talnet pomáhá pedagogům v péči o nadané studenty , informuje o aktivitách pro nadané i mimo Talnet, nabízí seminář pro učitele Talnet poskytuje prostor pro komunikaci, diskuzi a řešení problémů vědeckých i jiných s podobně zaměřenými studenty, umožňuje kontakt s experty v oboru a vytváří tak podmínky pro další rozvoj nadání účastníků Hlavními typy aktivit v Talnetu jsou online kurzy (T-kurzy), práce na vlastních projektech, exkurze na odborná pracoviště s online přípravou (T-exkurze), projektově badatelská aktivita s online přípravou garantů badatelských záměrů (T-expedice),  společná soustředění, mezinárodní aktivity a strukturované hry pro jednotlivce i týmy

https://www.talnet.cz/

Pomůcka pro tvorbu IVP a práci s nadanými dětmi na ZŠ – NUV

Krok za krokem s nadaným žákem

Nadaní v předškolním vzdělávání

minimetodika

http://www.fortiq.cz/clanek/teorie-fort-iq-pro-materske-skoly/13/

Online poradna pro učitele a rodiče k aktivitám pro nadané

https://www.talentovani.cz/system-podpory-nadani/poradna

Online kurzy, možnosti studia v angličtině – CTM Praha, kontaktní osoba Jeanne Bočková

www.ctm-academy.cz

Online aktivity pro nadané žáky 

online lekce logiky pro děti od 5 let až po dospělé

https://logiclike.com/cs

Výuková videa, materiály pro děti i učitele, bezplatné online lekce a cvičení

https://khanovaskola.cz/

https://cs.khanacademy.org/

Online kurzy, přednášky, diskuse – pro žáky ZŠ a SŠ

https://www.talnet.cz/

Vlastní tvorba příběhů, her a animací  – pro děti od 2. třídy ZŠ

https://sites.google.com/view/programov-pribehy2/

https://scratch.mit.edu/

Logické hry pro předškolní děti a děti mladšího školního věku

https://deti.mensa.cz/

Diagnostika

http://www.nuv.cz/t/nadani/standard-komplexni-diagnostiky-mn

Pedagogickou diagnostiku lze dobře využít Standard diagnostiky mimořádného intelektového nadání.

Přednášky

ttps://audiovideo.rvp.cz/search?search=apiv+a&typ_souboru=

Kateřina Emer -Pro rodiče jsem napsala i příručku (a odevzdala ji jako závěrečku 0:)
tiny.cc/prirucka

Elektronické zdroje a literatura

ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Koumák pro druháky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny druháky, kteří chtějí vědět a přemýšlet ještě víc... Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978-80-7358-259-3.

ADÁMKOVÁ, Petra a kol. Koumák pro třeťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc... Brno: Didaktis, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7358-260-9.

BAKKEN, Jeffrey P., ed., OBIAKOR, Festus E., ed. a ROTATORI, Anthony F., ed. Gifted education: current perspectives and issues. Bingley: Emerald, 2014. 237 s. Advances in special education, volume 26. ISBN 978-1-78350-741-2.

BRLICOVÁ, Věra a kol. Koumák pro čtvrťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc... Brno: Didaktis, 2018. 183 s. ISBN 978-80-7358-288-3.

BRLICOVÁ, Věra a kol. Koumák pro páťáky: rozšiřující pracovní sešit pro všechny páťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc... Brno: Didaktis, 2018. 177 s. ISBN 978-80-7358-289-0.

BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, IVANA a kol. Nadání je třeba rozvíjet. Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy. Most: Most 2000, 2013, 565 s.

BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 s. ISBN 978-80-210-9215-0.

COYLE, Daniel. Tajemství talentu. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2015. 222 s. ISBN 978-80-7263-962-5.

CALÁBEK, Pavel et al. Péče o matematické talenty v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 39 s. ISBN 978-80-244-2632-7.

CAMPBELL, James R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001. 176 s. ISBN 80-7178-516-4.

CIHELKOVÁ, Jana. Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál, 2017. 124 s. ISBN 978-80-262-1248-5.

Činnosti v předškolním vzdělávání: metodické návody k činnostem v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte. Praha: Raabe, 2010. Nahlížet – nacházet. ISSN 1804-5146.

ČERMÁK, Vladimír a TURINOVÁ, Lara. Nadaní žáci na základní škole. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. 50 s. ISBN 80-7044-715-X.

Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky: sborník anotací referátů z mezinárodního semináře: Pedagogická fakulta MU, 15. listopad 2007, Brno. Brno: MSD, 2007. 26 s. ISBN 978-80-7392-004-3.

Dokoupilová, M. Nadané děti na prvním stupni ZŠ. Brno: 2009. 120 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

EINSTEIN, Albert. Jak vidím svět. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993, 144 s.

FOŘTÍK, Václav a FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2015. 126 s. ISBN 978-80-262-0969-0.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka et al. Se Šikulou za zvířátky, aneb, Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let. Praha: Portál, 2010. 68 s. ISBN 978-80-7367-761-9.

FOŘtíková, Jitka. Talent a nadání: jejich rozvoj ve volném čase. Praha: NIDM – Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2009. 96 s. ISBN 978-80-86784-75-5.

GRENAROVÁ, Renée, ed. a VÍTKOVÁ, Marie, ed.Cizojazyčná výuka a nadaný žák – Foreign language teaching and a gifted and talented pupil. Masarykova univerzita, 2010. 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

HARVEY, Steve. Jednejte jako vítěz, myslete jako vítěz: jak objevit, uchopit a rozvíjet své nadání. Praha: Práh, 2016. 190 s. ISBN 978-80-7252-609-3.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Praha: Grada, 2011. 144 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3857-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku: škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky. Praha: Grada, 2013. 88 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5150-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie a kol. Co bychom měli vědět o nadání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 45 s. ISBN 978-80-7435-092-4.

HOMOLKOVÁ, Veronika. Náměty pro přístup k nadaným žákům v běžné škole v předmětu matematika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 79 s. ISBN 978-80-244-4021-7.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní témata problematiky nadaných. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 72 s. ISBN 978-80-86723-25-9.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. 79 s. ISBN 978-80-7414-319-9.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. 255 s. ISBN 978-80-247-1998-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a předškolní věk. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 81 s. ISBN 978-80-7414-595-7.

HUBATKA, Miloslav. Podpora nadání ve školách: trochu jiný pohled na různé modely a formy podpory nadání na českých školách: příručka pro pedagogy i rodiče. Praha: Verlag Dashöfer, 2020. 120 s. ISBN 978-80-7635-011-3.

HÜTHER, Gerald a HAUSER, Uli. Každé dítě má talent: jak rozvíjet vrozené nadání. Praha: Euromedia, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7549-325-5.

IDENA : Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků.  Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 50 s. ISBN 978-80-7481-009-1.

JANDA, Miroslav et al. Guiding gifted pupils and students in Czech school. Brno: Masaryk University, 2013. 131 s. ISBN 978-80-210-6557-4.

JURÁŠKOVÁ, Jana. Základy pedagogiky nadaných. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006. 131 s. ISBN 80-86856-19-4

KASLOVÁ, Michaela a kol. Nadprůměrné dítě a příprava na školní matematiku [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3156-7.

KOPÁČOVÁ, Jana et al. Matematické uvažovanie detí. Ružomberok: Verbum, 2014. 100 s. ISBN 978-80-561-0162-9.

KOVÁŘOVÁ, Renata a KLUGOVÁ, Iva. Edukace nadaných dětí a žáků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7368-430-3.

KOVÁŘOVÁ, Renata. Nadaný žák v kontextu doby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 124 s. ISBN 978-80-7464-394-1.

KRAFFT, Thomas von. Test nadání. Praha: Ikar, 2003. 135 s. ISBN 80-249-0257-5.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2003. 394 s. ISBN 80-89018-53-X.

LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadaný žiak: na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava: Iris, 2012. 543 s. ISBN 978-80-89256-87-7.

MACHŮ, Eva a kol. Kvalita školy z hlediska péče o nadané žáky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7454-316-6.

MALINOVÁ, Dagmar. Nadání je třeba rozvíjet. Metodická příručka pro pedagogické pracovníky v rámci projektu. Most: Most 2000, 2013, 58 s. 

MAŇÁK, Josef, ed., ŠVEC, Štefan, ed. a ŠVEC, Vlastimil, ed. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 134 s. ISBN 80-7315-102-2.

MERTIN, Václav, ed. a GILLERNOVÁ, Ilona, ed.Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010. 247 s. ISBN 978-80-7367-627-8.

MÖNKS, F. J. a YPENBURG, Irene H. Naše dítě je velmi nadané: rukověť pro rodiče a učitele.  Praha: Grada, 2002. 98 s. ISBN 80-247-0445-5.

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada, 2015. 172 s. ISBN 978-80-247-5089-7.

MÜHLFEIT, Jan a NOVOTNÁ, Kateřina.Odemykání dětského potenciálu. Brno: Management Press, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7261-562-9.

MÜHLFEIT, Jan a NOVOTNÁ, Kateřina.Odemykání dětského potenciálu: každé dítě je originál [zvukový záznam]. Brno: Management Press, 2019. 

1 audiodisk (7 hod., 34 min., 56 sek.).

MUÑOZ, Isabel a KENT, Jane. Génius Albert Einstein. Praha: Dobrovský s.r.o., 2019. 41 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7585-182-6.

Nadané dítě: portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí [online]. [Znojmo]: Miloslav Hubatka [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: http://www.nadanedite.cz

NATIONAL GEOGRAPHIC. 17-Year-Old Cancer Researcher Already Making an Impact. In:Youtube [online]. 8. 1. 2015 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JhiBD_WjDbA&ab_channel=NationalGeographic

NOMI screeningová metoda. [online]. [Hradec Králové]: Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/pppkhk.cz/info/dalsi-informace/informace-pro-ms/screeningova-metoda-nomi

PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 80-7367-054-2.

PERIČ, Tomáš a kol. Identifikace sportovních talentů. Praha: Karolinum, 2010. 247 s. ISBN 978-80-246-1881-4.

PERIČ, Tomáš a BŘEZINA, Jan. Jak nalézt a rozvíjet sportovní talent: průvodce sportováním dětí pro rodiče i trenéry. Praha: Grada Publishing, 2019. 224 s. ISBN 978-80-271-0527-4.

PFEIFFER, Steven I., ed., SHAUNESSY-DEDRICK, Elizabeth, ed. a FOLEY-NICPON, Megan, ed. APA handbook of giftedness and talent. Washington, DC: American Psychological Association, 2018. 691 s. ISBN 978-1-4338-2696-2.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání: psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 164 s. ISBN 978-80-210-5014-3.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011. 213 s. ISBN 978-80-7367-990-3.

PORTEŠOVÁ, Šárka et al. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení: cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7.

PORTEŠOVÁ, Šárka. Jak poznat nadání? In:Youtube [online]. 11. 9. 2015 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sFKOVBRSezw&feature=emb_logo&ab_channel=%C5%A0%C3%A1rkaPorte%C5%A1ov%C3%A1

PORTEŠOVÁ, Šárka a kol. 20 principů: shrnutí a doplnění pro český kontext: 20 nejdůležitějších psychologických principů pro vzdělávání tvořivých, talentovaných a nadaných žáků od mateřské po střední školu. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2019. 12 s. ISBN 978-80-7578-014-0.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Máš nadání na hádání. Praha: Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0736-8.

Sborník výstupů z projektu a příkladů dobré praxe z krajů: podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2014. 101 s. ISBN 978-80-260-6815-0.

PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie.Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

SIAUD-FACCHIN, Jeanne. Příliš inteligentní na to být šťastný?: výjimečná inteligence – dar či prokletí? Praha: Ekopress, 2017. 227 s. ISBN 978-80-87865-34-7.

SIMISTER, C. J. Vaše chytré dítě. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN 978-80-251-3514-3.

SOKOLOVÁ, Hana, POKORNÁ, Alena a FIŠEROVÁ, Markéta. Školní zralost a nadané dítě. Praha: Raabe, 2020. 150 s. ISBN 978-80-7496-453-4.

STEHLÍKOVÁ, Monika. Nadané dítě: jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Praha: Grada, 2018. 158 s. ISBN 978-80-271-0512-0.

ŠENEKLOVÁ, Jitka, ed. Práce s talentovanou mládeží: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25 –27. září 2008 v Brně – Working with Talented Youth: collection of abstracts of all lectures given at the international conference held on 25-27 Sep 2008 in Brno, Czech Republic. Brno: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008. 239 s. ISBN 978-80-254-3376-8.

ŠIMONÍK, Oldřich, ed., ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, ed. a ŠŤÁVA, Jan, ed. Nadaní žáci – výzva pro učitele: sborník anotací referátu [sic] z mezinárodního semináře = Talented Pupils – Call Appeal for Teacher: annotations of papers from an international workshop. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 s. ISBN 978-80-210-5023-5.

ŠIMONÍK, Oldřich. Talent a nadání ve vzdělávání: sborník anotací referátů z mezinárodního semináře: seminář se konal 7. září 2010 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 25 s. ISBN 978-80-210-5274-1.

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Talent: is it really a gift?Ostrava: University of Ostrava, 2014. 202 s. ISBN 978-80-7464-683-6.

ŠVRČEK, Jaroslav. Gradované řetězce úloh v práci s matematickými talenty.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 129 s. ISBN 978-80-244-4018-7.

Talent nezná hranic: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 21.–22. října 2010 v Praze – Talent Without Borders: collection of abstracts of all lectures given at the international conference: 21st-22nd October, 2010, Prague, Czech Republic. [Praha: Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2010]. 144 s. ISBN 978-80-87449-04-2.

TOMLINSON, Carol A., ed. Differentiation for gifted and talented students. Thousand Oaks: Corwin Press, ©2004. xxxiv, 236 s. Essential readings in gifted education; 5. ISBN 1-4129-0430-7.

VIČAR, Michal. Sportovní talent: komplexní přístup. Praha: Grada Publishing, 2018. 288 stran. ISBN 978-80-271-0841-1.

Vrtišková Nejezchlebová, Lenka. Budiž světlo! A lék začne v těle zabíjet nádor. Mladá česká vědkyně bude svůj nápad rozvíjet v New Yorku. In: Denikn.cz [online]. 15. 7. 2019 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://denikn.cz/161651/budiz-svetlo-a-lek-zacne-v-tele-zabijet-nador-mlada-ceska-vedkyne-bude-svuj-napad-rozvijet-v-new-yorku/

Vyhláška č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami a žáků nadaných, v platném znění. [online]. 2016 [cit. 

  1. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/vyhl.27-2016-od_1.1.2020.pdf

Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. [online]. 2004 [cit. 10. 11. 2020]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssi